Ortopedická ambulancia - ORT-TEAM s r.o.

Žilina: objednávanie telefonicky

0949 174 509

0910 288 919

alebo osobne počas ordinač. hodín

MUDr. Martin Hromec

MUDr. Jaroslav Marejka

Bc. J.Lazovská

ortopedická ambulancia

ORT-TEAM,s.r.o., ŽILINA

PK ŽILPO, Vysokoškolákov 31
2. poschodie

Ordinačné hodiny:

Utorok:7:00 - 19:00 hod.
Streda:8:00 - 19:00 hod.
Štvrtok:7:00 - 19:00 hod.
Ambulancia v režime OTP, inak pacientov nevyšetrujeme ani neobjednávame.

MÁME NOVÉ

Inovatívna liečba originálnym venóznym vitamínom C

ktorý slúži ako podporná liečba pri ochoreniach pohybového aparátu - degeneratívneho aj zápalového pôvodu

Liečba svetlom BIOPTRON®

na doliečenie poúrazových stavov ako aj na podporu liečby poskytujeme aplikáciu originálnej biolampy od firmy Zepter

 • Artroskopické miniinvazívne operácie ramenného kĺbu po opakovaných vykĺbeniach s použitím výhradne bioabsorbovatelných / odbúrateľných/ fixačných materiálov

 • Artroskopické operácie lakťového kĺbu pri poškodeniach chrupavky, voľných kĺbnych telieskach, "tenisového lakťa".

 • Komplexná diagnostika a konzervatívna liečba degeneratívnych ochorení bedrového kĺbu. Pri indikácii operačnej liečby zabezpečenie na klinickom pracovisku FNsP Žilina.

 • Artroskopické operácie meniskov- odstránenie poškodenej časti menisku- menisektomie, ako aj zošitie - sutury meniskov najmodernejšími technikami a inštrumentariom.

 • Artroskopické operácie členkového kĺbu pri poškodeniach chrupavky, voľnych kĺbnych telieskach, "impingement" syndrome, chronickej synovialitíde

 • Komplexná diagnostika a konzervatívna liečba degeneratívnych ochorení.

Konzervatívna liečba

Komplexná diagnostika a konzervatívna liečba ochorení pleca, podľa potreby v spolupráci s neurológom.

Operačná liečba

Artroskopické miniinvazívne operácie ramenného kĺbu po opakovaných vykĺbeniach s použitím výhradne bioabsorbovatelných / odbúrateľných/ fixačných materiálov, poškodeniach manžety rotátorov, zmrznutého ramena, "impingement" /nárazovom/ syndróme pleca, poškodeniach dlhej hlavy bicepsu ramena, depositov vápnika , subakromiálnej burzy..

Konzervatívna liečba

Komplexná diagnostika a konzervatívna liečba ochorení lakťoveho kĺbu.

Operačná liečba

Artroskopické operácie lakťového kĺbu pri poškodeniach chrupavky, voľných kĺbnych telieskach, "tenisového lakťa".

Komlexná konzervatívna diagnostika a liečba koxartrózy, osteochondritídy hlavy stehnovej kosti a femoroacetabulárneho impingementu: chondroprotektíva, viskosuplementačná terapia a manažement operačnej liečby na klinickom pracovisku FNsP Žilina.

Konzervatívna liečba

Komplexná diagnostika a konzervatívna liečba degeneratívnych a poúrazových stavov.

Operačná liečba

Artroskopické operácie meniskov- odstránenie poškodenej časti menisku- menisektomie, ako aj zošitie - sutury meniskov najmodernejšími technikami a inštrumentariom.

Artroskopické ošetrenie poškodenej chrupavky pri akútnych aj chronických poraneniach.

Operačné ošetrenie akútnych a chronických poranení postranných väzov kolena.

Artroskopické rekonštrukcie skrížených väzov kolena s využitím mäkkotkanivového štepu-hamstringov ako aj šľachovo-kostného štepu-tzv.´BTB´. Typ techniky je mininvazívny a vybratý podľa typu a nárokov pacienta s použitím najmodernejšieho inštrumentária a fixačných materiálov.

Konzervatívna liečba

Komplexná diagnostika a konzervatívna liečba degeneratívnych a poúrazových stavov.

Operačná liečba

Artroskopické operácie členkového kĺbu pri poškodeniach chrupavky, voľnych kĺbnych telieskach, "impingement" syndrome, chronickej synovialitíde

Artroskopické operácie odstránenie ostrôh pätovej kosti

Korekčné operácie pri získaných a vrodených deformitách palcoch nohy - hallux valgus,priečne plochá noha, asepticka nekroza hlavičiek metatarzov, kladivkovite prsty.

Konzervatívna liečba

Komplexná diagnostika a konzervatívna liečba degeneratívnych ochorení.

Operačná liečba

Artroskopické operácie členkového kĺbu pri poškodeniach chrupavky, voľnych kĺbnych telieskach, "impingement" syndrome, chronickej synovialitíde

Artroskopické operácie odstránenie ostrôh pätovej kosti

Korekčné operácie pri získaných a vrodených deformitách palcoch nohy - hallux valgus,priečne plochá noha, asepticka nekroza hlavičiek metatarzov, kladivkovite prsty.

O nás - Rozsah poskytovanej starostlivosti

Dlhoročne etablovaná ortopedická ambulancia združujúca viacerých odborníkov v danom odbore v Žiline.

 • pracuje v nových, moderne vybavených priestoroch, pre všetky vekové kategórie
 • príjemné prostredie, individuálny prístup
 • poskytuje komplexné ambulantné služby: diagnostické, liečebné, preventívne, posudkové
 • Jednodňová operačná ambulantná starostlivosť v modernom pracovisku v Žiline podľa želania pacientov s indikáciou:
  • artroskopicke ošetrenie poúrazovach stavov a získanych chyb na pohybovom aparate so zameraním na miniinvazívne zakroky na kolenych klboch, ramien, členka, lakťa (viď "Typy operacii" )
 • so zabezpečením operačnej liečby na klinických pracoviskách:
  •  Ortopedického oddelenia FNsP v Žiline, Ortopedicko-traumatologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin
 • Pre novorodencov a batoľatá:
  • povinné preventívne klinické a sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov
  • posúdenie nálezu na nožičkách a chrbtici
 • podľa potreby a indikácie sonografické vyšetrenie mäkkých štruktúr pohybového systému

NOVINKY

 • inovatívna liečba originálnym venóznym vitamínom C, ktorý slúži ako podporná liečba pri ochoreniach pohybového aparátu - degeneratívneho aj zápalového pôvodu.

 • na doliečenie poúrazových stavov ako aj na podporu liečby poskytujeme aplikáciu originálnej biolampy (firma Zepter)

 • Liečba bio-aktívnym LWP Peptys

 • Liečba svetlom BIOPTRON® - od firmy Zepter

 • A-PRP - autológna plazma obohatená trombocytmi v jedinečnej kombinacií s hyaluronovou kyselinou na liečbu tendopathií,poúrazopvých stavov a artrózy

Lekári

Žilina

 • MUDr. Martin Hromec
 • MUDr. Jaroslav Marejka

Zmluvné poisťovne

Objednajte sa

Žilina - tel.: 0949 174 509, 0910 288 919, zdravotná sestra: Bc. J.Lazovská, počas ordinačných hodín, MAPA

Ambulancia v režime OTP, inak pacientov nevyšetrujeme ani neobjednávame.

Cenník služieb a výkonov nehradených poistovňou

Vypracovanie lekárskeho posudku a vypisu zo zdravotnej dokumentacie uhrádza fyzická alebo právnická osoba , na kt. vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval15€
vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia (ZŠ, SŠ, VŠ, jasle), škôlka, tábor, škola v prírode, šport ,internát, pobyt v zahraničí, let lietadlom)15€
vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre účely soc. poistovne, zamestanávateľa50€
vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana , podla rozsahu15-20€
vystavenie výpisu zo zdravot. dokumentácie5,95€
vypracovanie posudku o zdravotnom stave pre komerčné poistovne50€
aplikácia LW peptidu Peptys (v závislosti od sily a množstva liečiva)30-230€
aplikácia žilovo podávaného vitamínu C 7,5 g25€
biolampa – 10 min.10€

Cenník zdravotných výkonov

KódZdravotný výkonCena v €
RADA
1Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom.15,34
TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE
35Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie.19,20
VYŠETRENIA
60Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy.37
62Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola28
63Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie.18
64Vyšetrenie pacientka bez zdravotného poistenia ( cudzí štat. prislušník)25
PRÍPLATKY PRI SŤAŽENOM VÝKONE
Pri ambulantnej zdravotnej starostlivosti o
a) pacienta ťažko mobilného, imobilného, mentálne postihnutého, dementného, zrakovo alebo sluchovo
b) dieťa vo veku do piatich rokov
65Pri výkonoch pod kódmi 61, 62, 639
66Pri výkone pod kódom 60.12
PREDPISOVANIE, PÍSOMNÉ OZNÁMENIA, POTVRDENIA
71Vystavenie tlačiva Hlásenie choroby z povolania, hlásenie profesionálnej otravy, iného poškodenia zdravia pri práci, vystavenie potvrdenia o zistení choroby z povolania, Iné jednoduché potvrdenia, vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti, vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu, vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu, choroby z povolania alebo vystavenie bodového ohodnotenia na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, apod.
Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje (napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa ako zdravotná poisťovňa a orgány činné v trestnom konaní).
25
73Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej poisťovni členského štátu Európskej únie.25
74Vystavenie lekárskeho nálezu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely
a) sociálnych služieb, dávok sociálnej pomoci a peňažných príspevkov
podľa osobitného predpisu; b) sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu
c) nezamestnanosti podľa osobitného predpisu
d) štátnych sociálnych dávok podľa osobitného predpisu.,
Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje (napríklad zamestnávateľ, sociálna poisťovňa alebo iná poisťovňa ako zdravotná poisťovňa, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).
25
75b Vystavenie potvrdenia o spôsobilosti na prácu a štúdium v zahraničí, potvrdenie pre potreby cudzineckej polície u osôb, ktoré majú priznaný štatút utečenca alebo sú na území Slovenskej republiky na základe medzištátnych dohôd Tento výkon vykonaný pre potreby inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby môže uhrádzať fyzická osoba alebo právnická osoba, na účely alebo v záujme ktorej sa výkon vykazuje25
78Podrobná lekárska správa inému lekárovi v prípade, ak sa neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia (napríklad pri odchode pacienta do iného štátu a podobne).
79Vystavenie lekárskej správy v niektorom zo svetových jazykov alebo preklad správy zo svetového jazyka.30
79aPoužívanie svetového jazyka pri komunikácii s pacientom.30
ŠPECIFICKÉ VÝKONY
Liečba svetlom (biolampou) od fi Zepter © za kaž. 10 min)3
PRILOŽENIE OBVÄZOV
200Obväz s výnimkou rýchlych obväzov a sprejov, očných a ušných klapiek, trojuholníkových šatiek, hotových náplastí alebo hotových kravatových obväzov na rany. Obväzy podľa výkonu pod kódom 200 sa nemôžu nevykazovať, keď slúžia na krytie rán, ktoré vznikli lekárskym výkonom pri tom istom ošetrení.
201Obväz hrudníka alebo Desaultov obväz s výnimkou obväzu pupka.15
204Cirkulárny obväz hlavy, drieku, stabilizujúci obväz krku, ramenného alebo bedrového kĺbu alebo jednej končatiny cez najmenej dva kĺby ako obväz rany alebo na uvedenie končatiny do pokojného stavu, alebo kompresívny obväz, alebo zinkovo-glejový obväz.15
206Spevňujúci náplasťový obväz malého kĺbu.11
207Spevňujúci náplasťový obväz veľkého kĺbu.17
208Škrobová alebo sadrová fixácia k obväzu ako dodatok k výkonom pod kódmi 201 a 204.20
217Napínací obväz.20
231Cirkulárny pohybový obväz kolena.25
ODBER KRVI, INJEKCIE, INFÚZIE, TRANSFÚZIE, INFILTRÁCIE, IMPLANTÁCIE A ODOBRATIE STEROV, ďalšie výkony
250aOdobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.10
252Intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna injekcia. /v závislosti od množstva a sily podaného liečiva/30 až 230
253Intravenózna injekcia.
255Intraartikulárna injekcia.15
255i.a. injekcia autolognrj kondiciovanej plazmy s kys hualuronovou ( PRP+HA)250
255i.a aplikacia fyziologickej regulačnej liečby ( kolagenom )11
267Medikamentózne ošetrenie infiltráciou, za každé ošetrenie. Liečivo nie je súčasťou výkonu pod kódom 265.15
270Subkutánna infúzia.11
271Intravenózna infúzia v trvaní od 10 do 30 minút.25
272Intravenózna infúzia v trvaní viac ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš.29
PUNKCIE
300Punkcia malého kĺbu.10
301Punkcia lakťového alebo kolenného kĺbu.10
302Punkcia ramenného alebo bedrového kĺbu.15
303aPunkcia cysty, ganglia, serómu, hygrómu, hematómu alebo abscesu.17
ANESTÉZIOLOGICKÉ VÝKONY
406Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve do 5 ml.15
407Infiltračná anestézia jednej oblasti s použitím lokálneho anestetika v množstve viac ako 5 ml. Tento výkon môže vykazovať lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo, chirurg, traumatológ, algeziológ alebo lekári ostatných medicínskych odborov, ktorí sú oprávnení uvedený výkon vykazovať podľa špecializačných náplní.17
421Zvodná anestézia prsta na ruke alebo nohe.15
2000Prvé ošetrenie malej rany.7
2001Ošetrenie malej rany vrátane uzavretia rany.9
2006Odstránenie sutúry alebo svoriek z malej rany, prípadne pri viacnásobnom ošetrení. Pri odstraňovaní sutúry pri výkone pod kódom 2860 sa výkon pod kódom 2006 vykazuje pre každú končatinu najviac šesť ráz.5
2007Odstránenie sutúry alebo stehov z veľkej rany.7
2008Odstránenie cudzieho telesa uloženého a hmatného pod povrchom kože alebo sliznice.
2009Odstránenie cudzieho telesa uloženého pod povrchom kože alebo sliznice po vyhľadaní rezom.15

Ordinačné hodiny

Žilina

Poliklinika ŽILPO, ul. Vysokoškolákov 31, č.t. 0949 174 509, 0910 288 919

Utorok:7.00 – 19.00 hod.
Streda:8.00 - 19.00 hod.
Štvrtok:7.00 - 19.00 hod.

Kontakt